technické texty

Dokumenty z oblasti stavebníctva, architektúry, strojárstva, dopravy, priemyslu a poľnohospodárstva, ekológie a permakultúry. Návody na použitie, technická a projektová dokumentácia, bezpečnostné normy, katalógy strojov, prístrojov, náradia, dielov a iné.

obchodné texty

Dokumenty z oblasti obchodu, priemyslu, výroby, spracovania, prepravy a dopravy, BOZP, vzdelávania a odbornej prípravy. Prezentácie, zmluvy, obchodná korešpondencia, záverečné správy, sprievodné listy, a iné.                                    (NIE SOM ÚRADNÝ PREKLADATEĽ)

turistické texty

Dokumenty z oblasti cestovného ruchu, turizmu, cestovných kancelárii a agentúr, dopravy expedíci, služieb, zahraničných pobytov, ubytovania, starostlivosti o klienta, geografia, história, kultúra, migrácie. Bulletiny, brožúry, bedekre, informačné dokumenty a iné.