01 cena

Cenník je nastavený podľa počtu normostrán. Základnou jednotkou pre výpočet ceny je jednotka normostrany. Normostrana (NS) je základnou jednotkou stanovenia množstva textu. Jedna normostrana má 1800 znakov vrátane medzier, čo je približne 250 slov.

Počet normostrán si môžete vypočítať týmto spôsobom:

  • Kliknite na stránku: http://normostrana.sk,
  • Ak chcete vykonať tento prepočet priamo v programe Word: označte všetok text, ktorý sa má preložiť a potom kliknite na počet slov v ľavej dolnej časti obrazovky (modrá lišta). Umožní vám to zobraziť počet znakov (s medzerami alebo bez medzier), riadkov a odsekov. Po vydelení počtu znakov (vrátane medzier) číslom 1 800 získate počet normostrán.

       

Je potrebné si uvedomiť, že preklad je práca s odlišnými jazykovými systémami. Každý jazyk je druh kódu, ktorý zaznamenáva informácie odlišným spôsobom a využíva pri tom špecifické prostriedky. To je dôvod, prečo sa počet strán originálu a prekladu môže líšiť. Pri malom množstve strán si tento rozdiel nevšimnete, akumuluje sa až pri väčších množstvách. Cena sa odvíja od počtu normostrán originálu.

02 nadviazanie spolupráce

Kľúčové kroky pred vypracovaním prekladateľského projektu sú nasledovné:

  • Prijatie projektu, vymedzenie možností, validácia projektu
  • Vyhotovenie cenovej ponuky
  • Podpísanie Zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb
  • Vypracovanie prekladu až po obdržaní podpísanej zmluvy a 60 % z celkovej ceny

V zmysle serióznej a zodpovednej spolupráce, plnenia si záväzkov a priebežného krytia nákladov a vynaloženej energie požadujem pred vypracovaním prekladu splatenie 60 % celkovej sumy. Zvyšok bude doplatený po odovzdaní finálneho produktu.

03 profesionálny preklad

Preklad nie je iba reproduktcia textu od slova do slova. Odráža tiež zmýšľanie autora a berie do úvahy kontext, oblasti špecializácie, lingvistické a kultúrne aspekty každého jazyka. Slúži na komplexný prenos informácii. Prijímateľ musí prijať správu od sprostredkovateľa a následne ju dekódovať a analyzovať. Takto rozobratú informáciu prenesie do inojazykového systému a odlišnej kultúry, následne ju v inom jazykovom kóde opätovne zloží. Cieľom je odstrániť jazykovú a kultúrnu bariéru a umožniť optimálny prenos správy.

Počítačom podporovaný preklad (CAT, Computer Assisted Translation) predstavuje databázový program, ktorý sa využíva na zachovanie jednotnej terminológie, vytváranie terminologickej banky, zachovanie textovej a grafickej štruktúry a urýchlenie prekladateľského procesu. Využíva funkciu prekladateľskej pamäte (TM, Translation Memory), ktorú si prekladateľ hromadením skúseností zostavuje sám. V žiadnom prípade nejde o strojový preklad! Vlastním licenciu na najpoužívanejší CAT softvér, SDL Trados Studio 2019.

04 jazyková korektúra

Profesionálny preklad sa nezaobíde bez finálneho dotyku iného odborníka, najmä jazykového korektora. Ten text skontroluje a poskytne svoje postrehy, ktoré otvárajú priestor pre detailnú a sofistikovanú úpravu výsledného produktu. Aktívne spolupracujem s profesionálnymi jazykovými korektormi, rodenými hispanofónnymi, frankofónnymi i slovenskými odborníkmi.

05 odovzdanie a prebratie prekladu

Kľúčové kroky po vypracovaní prekladateľského projektu sú nasledovné:

  • Výsledkom je preklad, ktorý má elektronickú formu. Môže byť vyhotovený vo formáte DOC, DOCX, XLS, PDF, PPT (programy balíka Microsoft Office), alebo v inom kompatibilnom formáte
  • Podpísanie Preberacieho protokolu
  • Zaslanie výsledného dokumentu a faktúry
  • Platba do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry